Platni promet

Platni promet podrazumeva plaćanja na svim relacijama između fizičkih i pravnih lica.

Plaćanja i naplate se obavljaju propisanim instrumentima platnog prometa:

 • Nalog za uplatu
 • Nalog za isplatu
 • Nalog za prenos
 • Nalog za naplatu

Nalog za uplatu podrazumeva izvršenje novčane uplate na račun u dinarskoj protivvrednosti, kao i plaćanje svih računa od strane fizičkih lica (svih rezidenata) npr. Infostan, sudske takse, eps, telefon, uplata pazara I drugo.

Nalog za isplatu podrazumeva podizanje gotovine sa svog računa ili na teret svog računa nalažete isplatu u gotovom novcu.

Prilikom podizanja gotovine neophodno je dostaviti na uvid važeći lični dokument vlasnika kartice (ličnu kartu ili pasoš).

Napomena: Banka izdavalac kartice za svaku transakciju obavljenu na POS terminalu naplaćuje određenu naknadu.
Iznos naknade definisan je u važećem tarifniku banke izdavaoca kartice.

Poslovi platnog prometa

Unutrašnji platni promet (unutar Republike Srbije) čine sva gotovinska i bezgotovinska dinarska plaćanja preko računa a između učesnika u platnom prometu.

Poslovi platnog prometa su:

 • Otvaranje i vođjenje računa kod nosilaca platnog prometa;
 • Prenos novčanih sredstava sa jednog na drugi račun;
 • Obračun obaveza i potraživanja preko računa;
 • Naplata;
 • Uplata;
 • Isplata;
 • Praćenje i utvrđivanje likvidnosti učesnika i nosioca platnog prometa;
 • Informisanje po osnovu izvršenog platnog prometa;
 • Drugi poslovi platnog prometa.

pos POS TERMINALI

Za lakše, brže i jednostavnije poslovanje platna institucija ALTA PAY GROUP DOO je svojim klijentima omogućila uvođenje POS terminala na prodajnim mestima u cilju pružanja elektronskih usluga, korišćenjem platnih kartica.

POS terminali prihvataju korišćenje platnih kartica iz Sistema MasterCard-a: Visa, DinaCard i Maestro.

Korišćenjem POS terminala klijenti nisu ograničeni iznosom gotovine koju imaju u novčaniku.

Napomena: Banka izdavalac kartice za svaku transakciju obavljenu na POS terminalu naplaćuje određenu naknadu.
Iznos naknade definisan je u važećem tarifniku banke izdavaoca kartice.


pos

Usluga ALTA KEŠ predstavlja brzi transfer novca u okviru poslovne mreže platne institucije ALTA PAY GROUP DOO.
Usluga je zasnovana na principima efikasnosti i jednostavnosti, brzog i pouzdanog prenosa novca koja je dostupna na preko 1000 lokacija svim korisnicima na teritoriji Srbije.

Proces usluge slanja ALTA KEŠ transfera

Slanje novca se vrši uz važeću ličnu ispravu (lična karta ili pasoš) iz koje šalterski službenik unosi podatke u ALTA KEŠ sistem. Po završetku unosa ličnih podataka, klijent daje podatke osobe koja prima novac:

 • Ime i prezime primaoca
 • Broj mobilnog telefona

Sistem automatski prosleđuje klijentu koji prima novac SMS poruku da mu je novac uplaćen.

Nakon izvršenog slanja, službenik će Vam uručiti overen primerak formulara sa šifrom transfera koji je poznat samo Vama - pošiljaocu sredstava. Neophodno je da pošiljalac prosledi šifru transfera primaocu sredstava, kako bi ista mogao da podigne na nekom od šaltera platne institucije ALTA PAY GROUP DOO.

Provizija ALTA KEŠ transfera je 2% od iznosa koji se šalje (min iznosa 100,00 RSD – max iznosa 2.000,00 RSD) – proviziju za transfer uvek plaća pošiljalac.

Osoba kojoj ste poslali novac prilikom preuzimanja sredstava treba da zna Šifru transfera i Ime i Prezime pošiljaoca.

U roku od nekoliko minuta, klijent koji prima novac isti može podići na nekoj od lokacija/šaltera platne institucije ALTA PAY GROUP DOO. Novac se isplaćuje isključivo na blagajni platnog prometa.

Proces usluge podizanja ALTA KEŠ transfera

Podizanje novca se vrši uz važeću ličnu ispravu (lična karta ili pasoš) i šifrom transfera koju klijent dobije od strane pošiljaoca sredstava.
Službenik će Vam isplatiti novac u punom iznosu, proviziju za transfer uvek plaća pošiljalac.


Krediti

Novo!
Brzo, lako i sigurno! Krediti za registraciju vozila, za samo 15 minuta!

Kratkoročni dinarski potrošački krediti sa fiksnom kamatnom stopom.

Platna institucija Alta Pay Group doo je prva platna institucija koja je na osnovu Rešenja NBS 82/10.11.2016. i Rešenja o dopuni 71/10.05. 2018. godine, dobila dozvolu da pored platnih usluga pruža i usluge izvršavanja platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva obezbedjena kreditom.


Nudimo kredit za registraciju vozila:

 • Iznos kredita: do RSD 100.000 i to u visini troškova registracije vozila
 • Mesečna rata kredita ostaje ista tokom celog perioda otplate
 • Brza realizacija kredita uz jednostavnu proceduru
 • Bez depozita/učešća
 • Bez skrivenih troškova
 • Otplata kredita: mesečno, u jednakim ratama

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev za kreditni proizvod (preuzmite ovde)
 • Kopija lične karte uz original na uvid
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja sa overenim administrativnim zabranama (preuzmite ovde)

Reprezentativni primer

KRATKOROČNI DINARSKI NAMENSKI POTROŠAČKI KREDIT
Valuta kredita RSD
Iznos kredita Do 100.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita
Period otplate Do 12 meseci
Depozit/Učešće Bez depozita i učešća
Fiksna nominalna kamatna stopa (godišnja) 36%
Instrumeni obezbeđenja Administrativna zabrana, 2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom "bez protesta"
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahteva, jednokratno unapred (uračunata naknada za Izveštaj KB i 2 menice) 1.000,00 RSD
Troškovi izveštaja kreditnog biroa 246,00 RSD
Troškovi 2 menice 100,00 RSDREPREZENTATIVNI PRIMER - NA DAN 05.11.2019. GODINE
Iznos kredita 24.500,00 RSD
Period otplate 12 meseci
Mesečna rata 2.467,68 RSD
Nominalna kamatna stopa 36%
Efektivna kamatna stopa 55,63%
Naknada za obradu zahteva, jednokratno unapred 1.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahteva, jednokratno unapred 1.000,00 RSD
Troškovi kamate 5.112,12 RSD
Ukupni troškovi koje klijent plaća 6.112,12 RSD