Platni promet

Platni promet podrazumeva plaćanja na svim relacijama između fizičkih i pravnih lica.

Plaćanja i naplate se obavljaju propisanim instrumentima platnog prometa:

 • Nalog za uplatu
 • Nalog za isplatu
 • Nalog za prenos
 • Nalog za naplatu

Nalog za uplatu podrazumeva izvršenje novčane uplate na račun u dinarskoj protivvrednosti, kao i plaćanje svih računa od strane fizičkih lica (svih rezidenata) npr. Infostan, sudske takse, eps, telefon, uplata pazara I drugo.

Nalog za isplatu podrazumeva podizanje gotovine sa svog računa ili na teret svog računa nalažete isplatu u gotovom novcu.

Prilikom podizanja gotovine neophodno je dostaviti na uvid važeći lični dokument vlasnika kartice (ličnu kartu ili pasoš).

Napomena: Banka izdavalac kartice za svaku transakciju obavljenu na POS terminalu naplaćuje određenu naknadu.
Iznos naknade definisan je u važećem tarifniku banke izdavaoca kartice.

Poslovi platnog prometa

Unutrašnji platni promet (unutar Republike Srbije) čine sva gotovinska i bezgotovinska dinarska plaćanja preko računa a između učesnika u platnom prometu.

Poslovi platnog prometa su:

 • Otvaranje i vođjenje računa kod nosilaca platnog prometa;
 • Prenos novčanih sredstava sa jednog na drugi račun;
 • Obračun obaveza i potraživanja preko računa;
 • Naplata;
 • Uplata;
 • Isplata;
 • Praćenje i utvrđivanje likvidnosti učesnika i nosioca platnog prometa;
 • Informisanje po osnovu izvršenog platnog prometa;
 • Drugi poslovi platnog prometa.

pos POS TERMINALI

Za lakše, brže i jednostavnije poslovanje platna institucija ALTA PAY GROUP DOO je svojim klijentima omogućila uvođenje POS terminala na prodajnim mestima u cilju pružanja elektronskih usluga, korišćenjem platnih kartica.

POS terminali prihvataju korišćenje platnih kartica iz Sistema MasterCard-a: Visa, DinaCard i Maestro.

Korišćenjem POS terminala klijenti nisu ograničeni iznosom gotovine koju imaju u novčaniku.

Napomena: Banka izdavalac kartice za svaku transakciju obavljenu na POS terminalu naplaćuje određenu naknadu.
Iznos naknade definisan je u važećem tarifniku banke izdavaoca kartice.


pos

Usluga ALTA KEŠ predstavlja brzi transfer novca u okviru poslovne mreže platne institucije ALTA PAY GROUP DOO.
Usluga je zasnovana na principima efikasnosti i jednostavnosti, brzog i pouzdanog prenosa novca koja je dostupna na preko 1000 lokacija svim korisnicima na teritoriji Srbije.

Proces usluge slanja ALTA KEŠ transfera

Slanje novca se vrši uz važeću ličnu ispravu (lična karta ili pasoš) iz koje šalterski službenik unosi podatke u ALTA KEŠ sistem. Po završetku unosa ličnih podataka, klijent daje podatke osobe koja prima novac:

 • Ime i prezime primaoca
 • Broj mobilnog telefona

Sistem automatski prosleđuje klijentu koji prima novac SMS poruku da mu je novac uplaćen.

Nakon izvršenog slanja, službenik će Vam uručiti overen primerak formulara sa šifrom transfera koji je poznat samo Vama - pošiljaocu sredstava. Neophodno je da pošiljalac prosledi šifru transfera primaocu sredstava, kako bi ista mogao da podigne na nekom od šaltera platne institucije ALTA PAY GROUP DOO.

Provizija ALTA KEŠ transfera je 2% od iznosa koji se šalje (min iznosa 100,00 RSD – max iznosa 2.000,00 RSD) – proviziju za transfer uvek plaća pošiljalac.

Osoba kojoj ste poslali novac prilikom preuzimanja sredstava treba da zna Šifru transfera i Ime i Prezime pošiljaoca.

U roku od nekoliko minuta, klijent koji prima novac isti može podići na nekoj od lokacija/šaltera platne institucije ALTA PAY GROUP DOO. Novac se isplaćuje isključivo na blagajni platnog prometa.

Proces usluge podizanja ALTA KEŠ transfera

Podizanje novca se vrši uz važeću ličnu ispravu (lična karta ili pasoš) i šifrom transfera koju klijent dobije od strane pošiljaoca sredstava.
Službenik će Vam isplatiti novac u punom iznosu, proviziju za transfer uvek plaća pošiljalac.